دوشنبه, 03 خرداد 1395 ساعت 18:49

پیاده سازی فاز اول سامانه آموزش برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان منعقد گردید. طبق این قرارداد کلیه فرآیند آموزش کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی استان سمنان به صورت مکانیزه و توسط سامانه همگام صورت می پذیرد. بر اساس این قرارداد تعداد بیش از 100 اداره کل، سازمان و نهاد دولتی با بیش از 5000 کارمند، کاربر سامانه همگام گردیدند. 

سامانه طی 3 مرحله راه اندازی و نهایی میگردید که فاز اول نصب و راه اندازی اولیه و آموزش کارشناسان سازمان انجام و به اتمام رسید.

 

برخی از مشتریان