شنبه, 01 خرداد 1395 ساعت 13:51

تکمیل و به روز رسانی به نسخه شماره 2

پس از انتشار نسخه اول و با پیگیری های مستمر تیم فنی شرکت فن آوران برتر ارم و اضافه کردن امکانات جدید و تغییر در برخی از روال ها نسخه شماره 2 نرم افزار نهایی گردیده و تمامی نسخه های شماره 1 به روز رسانی گردید.

برخی از مشتریان